Office Bearers


Sl. No. Name Designation
1 Shri Partha Pratim Mukhopadhyay PRESIDENT
2 Shri Sonam Tshering Lepcha VICE-PRESIDENT
3 Shri Sanjoy Ghosh VICE-PRESIDENT
4 Shri Biplab Mandal GENERAL SECRETARY
5 Shri Jayanta Dey JOINT SECRETARY
6 Shri Pritam Sadhukhan JOINT SECRETARY
7 Shri Subhra Juin ASSISTANT SECRETARY
8 Shri Sanjib Dutta TREASURER
9 Md Imran ASSISTANT TREASURER

Other Executive Members

Sl. No. Name
1 Shri Ashok Ghosh
2 Shri Chayan Majumder
3 Shri Sudipta Majumder
4 Shri Chiranjib Banerjee
5 Shri Bhabesh Mandal
6 Md Awal Hossain
7 Shri Pemba Bhutia
8 Shri Dipayan Samanta
9 Shri Indrajeet Singh
10 Shri Rahul Mahanti
11 Shri Debdas Mukherjee
12 Shri Masidur Rahaman
13 Shri Biswanath Jana